Menu Sluiten

Projecten

PRINSES BEATRIXLAAN, VAN AUTOSTRAAT NAAR EEN BOULEVARD WAAR MENS EN DIER CENTRAAL STAAN

De Prinses Beatrixlaan is een sterk versteende laan, ingericht voor de auto. In opdracht van de gemeente Den Haag schetste ik ideeën om deze straat te veranderen in een boulevard voor mensen, waar het prettig verblijven is, waar mensen elkaar ontmoeten, klimaatadaptief en natuurinclusief is. Door deze ideeën is het gesprek los gekomen en zijn diverse partijen bezig om de boulevard te vergroenen.

PARK VAN BUIJSEN PIJNACKER, LEEFSTRAATJES

Park van Buijsen is een klimaatadaptieve buurt met diverse leefstraatjes (autovrij straten). De leefstraatjes in Park van Buijsen zijn rijk beplant met bomen, er liggen grote wadi’s die het regenwater van de bestrating en van de daken opvangen. De straat is het park geworden waar mensen elkaar ontmoeten en vogels en insecten vertoeven. In het plan is een groot assortiment aan inheemse beplanting toegepast, aangevuld met enkele meer uitheemse soorten die goed tegen hitte kunnen en de biodiversiteit van een extra impuls voorzien. In de wijk is alleen dat verhard wat echt nodig is. Alle parkeerplaatsen en inritten zijn in halfverharding en er is maar 1 echte autostraat, de ontsluitingsweg.

KLIMAATBESTENDIG NIEUW NOORD ZANDVOORT

Voor de gemeente Zandvoort begeleidde ik als projectleider landschap, het ontwerpproces voor het klimaatadaptief maken van de wijk Nieuw Noord in Zandvoort. Een jaren 70 wijk, ca. 1400 woningen, met geregeld wateroverlast. Door parkeren efficiënter op te lossen, wegen te versmallen tot wat nodig is en onnodige verhardingen eruit te halen, wordt elke straat in deze wijk sterk vergroend. Er komen honderden extra bomen, meer hoogwaardige verblijfsplekken en meer rechtstreekse verbinden met het fantastische duinlandschap dat grenst aan de wijk. De wijk wordt klimaatadaptief en natuurinclusief. Tevens wordt de wijk door de herinrichting weer een eenheid en worden de belevings- en leefkwaliteit sterk verhoogd. Uitvoering is gestart.

IMPRESSIES VOOR EEN GROEN KLIMAATBESTENDIG DEN HAAG

In opdracht van de afdeling stadsbeheer maakte ik verschillende schetsplannen voor het centrum van Den Haag om het centrum klaar te maken voor de toekomt. Ik schetste ideeën hoe het vergroend kan worden en de verblijfskwaliteit kan worden verbeterd. Met deze ideeën wordt het centrum minder een hitte-eiland, kan het hoosbuien aan, wordt de lucht gezonder en geeft het een impuls aan de biodiversiteit. Tevens krijgt het stadshart op deze wijze internationale allure.

KRIJTLIJNEN OMGEVINGSVISIE DEN HAAG

Den Haag is een Wereldstad aan zee en dat willen we graag versterken!

De Wereldstad aan Zee heeft verschillende troeven: het is een internationale stad, een multiculturele stad, een stad aan zee en een kennis- en innovatiestad. Ontmoeting en ontplooiing zijn cruciaal voor de samenleving van de Wereldstad aan Zee. Mensen maken de stad. In opdracht van de gemeente Den Haag zocht ik uit wat een goede Omgevingsvisie inhoudt en stelde ik de eerste krijtlijnen op voor de Omgevingsvisie Den Haag aan de hand van de kernkwaliteiten van de stad.

Gebiedsvisie Polstraat

GEBIEDSVISIE POLSTRAAT, AALBURG

De Polstraat is volop in beweging. De laatste jaren breidde de bedrijvigheid zich uit en zijn er wensen voor verdere uitbreiding. Daarnaast hebben enkele bewoners de wens om een tweede woning te mogen bouwen op eigen terrein. Middels deze visie, die door co-creatie tot stand is gekomen, willen we ervoor zorgen dat de kwaliteiten van het gebied gewaarborgd en versterkt worden en dat er tegelijkertijd ruimte is voor ontwikkeling.

De gebiedsvisie beschrijft de ontwikkelingsrichtingen aan de hand van de thema’s wonen, bedrijvigheid, zichtlijnen, landschap & beleving en verkeer.

Gebiedsvisie woonwiijk Rimpeler, Putten

GEBIEDSVISIE RIMPELER, PUTTEN

Hiernaast is een allereerste schets te zien die ik maakte voor het plangebied Rimpeler te Putten. Een woongebied met een sterk dorps landelijk karakter.

De vele groene aders door de wijk zorgen ervoor dat het gebied optimaal is verbonden met het bos, ten oosten van het plangebied en met de naastgelegen wijk Bijsteren. Een nieuwe fietsroute loopt direct naar het station Putten. De woonkwaliteit in Rimpeler is hoog, de woonstraten hebben een rijk groen karakter en er is altijd op korte afstand een speelplek voor kinderen of de mogelijkheid voor een rondje hardlopen in de natuur.

Gebiedsvisie Het Groene Woud

GEBIEDSVISIE HET GROENE WOUD, WOUDENBERG

In co-creatie met de gemeente Woudenberg en de ontwikkelende partijen maakte ik een gebiedsvisie voor de de wijk Het Groene Woud. Belangrijke pijlers zijn de verankering met bestaande groen- en bebouwingsstructuren, het centrale park en de overgang naar het buitengebied.

Richting de randen is de bebouwingsstructuur transparant. In het noorden komt een wooncluster in de vorm van een boerenerf, refererend aan de boerenerven in de nabije omgeving. Het wooncluster ten zuiden van het park krijgt een sterk groen karakter met groene zones om het bouwvlak.

Gebiedsvisie Akkerwindelaan

GEBIEDSVISIE AKKERWINDELAAN-ZUID, SCHERPENZEEL

De gemeente heeft samen met O-gen het voornemen om in Scherpenzeel zuidoost een school, woningen en natuurontwikkeling te realiseren. De landschapsopgave is daarbij belangrijk.

Ten behoeve van de visieontwikkeling zijn twee scenario’s uitgewerkt. Het projectteam heeft in 2012 gekozen voor de visie Scherven welke hiernaast wordt afgebeeld. Groenblauwe aders verbinden het bestaande woongebied met het zuidelijk buitengebied van Scherpenzeel. Nieuw bos wordt aangeplant in het westelijk deel. Meer info.

Centrumvisie Putten

CENTRUMVISIE PUTTEN

De centrumvisie Putten geeft antwoorden op vragen als “waardoor wordt het centrum gekenmerkt” en “welke perspectieven bestaan er”. De centrumvisie is tot stand gekomen door middel van een interactief proces, waarbij de gemeenteraad en diverse afdelingen binnen de gemeente waren betrokken.

Voor het centrum van Putten wordt gestreefd naar versterking en intensivering van het kernwinkelapparaat dat nodig is om het centrum aantrekkelijk te houden voor het eigen en het toeristisch publiek. In de visie wordt uitgegaan van een compact kernwinkelgebied met korte loopafstanden en een aaneengesloten winkelfront met zoveel mogelijk winkels aan beide zijden van de straat.

Gebiedsvisie Laag Zuthem, Raalte

GEBIEDSVISIE LAAG ZUTHEM, RAALTE

Voor het dorp Laag Zuthem bestaat de behoefte aan uitbreidingsruimte voor de komende 20 jaar met een capaciteit van circa 40 woningen. Vooral voor starters die opgegroeid zijn in het dorp is ruimte nodig om bijvoorbeeld in CPO-verband te bouwen. De invulling van de verkaveling zal worden bepaald door de vraag, waardoor een spontane mix zal ontstaan van goedkopere en duurdere woningen.

In nauw overleg met de klankbordgroep is een plan ontstaan wat op duurzame wijze in het landschap wordt ingepast. Hoewel de buurt in een laag tempo gebouwd gaat worden zal vanaf het begin van de ontwikkeling het landschappelijk kader aangelegd worden. Meer info.

Woudenberg Het Groene Woud

HET GROENE WOUD, WOUDENBERG

In het laatste halfjaar van 2015 werkte ik met de gemeente Woudenberg en ontwikkelende partijen aan de gebiedsvisie en verkavelingen (totaal ca. 400 woningen) voor de wijk Het Groene Woud.

Het gebied heeft een unieke ligging, grenzend aan het buitengebied en te midden van een riante parkzone. Deze omgevingskwaliteiten zijn in het stedenbouwkundig plan en in de architectuur verweven. Daarnaast zorgen de groene aders met grondwallen voor mooie zichten vanuit de woningen en ruimte om te spelen en te ontmoeten.

DA COSTA LOCATIE, PUTTEN

Het inbreidingsplan bestaat uit 6 nultredenwoningen, 4 appartementen, 5 rijwoningen, 1 vrijstaande woning en een gezondheidscentrum. De woningen en het gezondheidscentrum worden ontsloten door een nieuwe woonstraat. Een voetpad langs het gezondheidscentrum zorgt voor een directe verbinding met het winkelgebied.

Centraal in het gebied liggen groene plekken met bloesemrijke bomen voor spelen en ontmoeten. In het plangebied zijn tevens parkeervoorzieningen opgenomen voor de woningen en het gezondheidscentrum. Naast het inrichtingsplan heb ik ook het beeldkwaliteitplan gemaakt.

DE HEIJHORST, SCHERPENZEEL

Samen met Bemog maakte ik voor een selectieprocedure een stedenbouwkundige opzet voor De Heijhorst, fase 3. Het ontwerp heeft een dorpse verkaveling met een parkeerhof en een variëteit aan woningtypen. Het parkeerhof dat groen is ingepakt, zorgt ervoor dat het straatprofiel smal blijft. Dit versterkt het dorpse karakter. Verdere versterking van het dorpse karakter wordt bereikt doordat elk woonblok een rooilijnverspringing en/of een nokverdraaiing heeft. Centraal in het binnengebied ligt een speelplek voor jonge kinderen. De lange rij van zes woningen aan het water geeft de hoofdontsluiting allure.

Groevenbeek-Noord-Ermelo

GROEVENBEEK NOORD, ERMELO

Het plangebied ligt in de groene verbindingszone tussen de sportvelden aan de noordzijde en bossen en heide aan de zuidzijde.

De te realiseren 39 woningen zijn in een vingerstructuur verkaveld. De groenzone blijft als het ware intact. De blokken zijn er toegevoegd. Deze opzet leidt tot een zeer goede woonkwaliteit voor alle woningen in het plan. De duurzame stedenbouwkundige opzet en de keus voor de invulling met zeer betaalbare nul-op-de-meter-woningen zorgden ervoor dat het plan in no-time verkocht was. Het plan is in realisatiefase.

ROC-locatie Dukenburg, Nijmegen

ROC-LOCATIE DUKENBURG, NIJMEGEN

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een sterke ruimtelijke structuur gecombineerd met een grote diversiteit aan woningtypen.

Het raamwerk van het plan bestaat uit een vijftal parallel aan elkaar gelegen straten. De straten sluiten aan op de bestaande infrastructuur.  Aan de noordzijde worden zij met elkaar verbonden door een nieuwe route langs de walwoningen. De woonstraatjes hebben elk een eigen karakter. De ruimtelijke identiteit wordt bereikt door de diversiteit aan woningtypen: van patio-woningen, tot ruime groeiwoningen tot hoogbouw. Ook is er per straat een andere soort boombeplanting toegepast.

LANDGOED WILDLUST

In dit inrichtingsplan maakte ik van landbouwpercelen nieuwe natuur met karakteristieke landschapselementen uit de omgeving. Het gebied ligt op de veluwerand. De nieuwe natuur bestaat uit bos, faunarijk grasland, houtwallen, hei en een poel. Het was een wens van de bewoners om het gebied voedselrijk te maken voor grof wild en de das. Vandaar de naam Wildlust. Tegelijkertijd is aangesloten bij het bestaande heiderestant.

Naast de realisatie van nieuwe natuur, wordt een nieuw landhuis toegevoegd, twee recreatiewoningen en een wildobservatiepunt. Vanuit de landhuizen zijn zichtlijnen naar de diverse landschappen die de Veluwe rijk is.

WONEN OP EEN BOERENERF, WAARDHUIZEN

In de oorspronkelijke situatie bevonden zich in het plangebied twee agrarische bedrijven. De agrarische activiteiten zijn reeds beëindigd.

Aan het Boerenerf staan drie verschillende bouwtypologieën, de scholtenboerderij, de schuurwoningen en de boerderijvilla’s. Aan de voorzijde van het erf komt een boomgaard met verschillende fruitbomen. Een bestaande sloot langs de straat wordt verlengd en maakt het historisch beeld van een boerenerf compleet. Voor het plan stelde ik ook het beeldkwaliteitplan op.

HOEK VAN DAMSTRAAT, PUTTEN

Naast het verkavelingsplan maakte ik in opdracht van Woningstichting Putten ook het inrichtingsplan voor de Hoek van Damstraat.

Het hofje krijgt een kleurrijk karakter met een diversiteit aan gazons, kleurrijke beplanting en bomen met bloesem. Per seizoen zal het gras in bloei staan met diverse kleurrijke bloemen, door het inplanten van seizoensgebonden bloembollen. De grenzen tussen de voor- en zijtuinen van de woningen en het openbaar gebied worden door lage hagen gemarkeerd.

Erfinrichtingsplan-kantoorvilla

KANTOORVILLA

Het beoogde programma was fors. Ik koos ervoor om het gebouw op te delen in verschillende bouwvolumes. Daarmee blijven de bouwmassa’s vergelijkbaar met de bouwmassa’s van bestaande villa’s in de omgeving.

Om een goede landschappelijke inpassing te bereiken is de groenstrook langs de entree van het dorp voortgezet. Een houtwal aan de westrand vormt een goede streekeigen oplossing voor het waarborgen van de privacy van de bestaande woning. Op het voorerf is ruimte gereserveerd voor een wadi.

Nevengeul Sleeuwijk

Nevengeul Sleeuwijk

In het landschapsplan is uitgangspunt het creëren van hoge natuurwaarden met extensieve recreatie én waterstandsdaling van de Boven-Merwede (Sleeuwijk-Werkendam). Op basis van het ontwerp zijn berekeningen uitgevoerd om de kosten en de waterstandsdaling te bepalen. Uit de berekeningen blijkt de nevengeul een waterstandsdaling van maar liefst 24 cm op de rivier te geven.

In het plan is een mooie rondwandeling mogelijk gemaakt over de cultuurhistorische zomerkade en in het bosperceel ten westen van het gebied. Tussen de Merwededijk en het wandelpad is volop ruimte voor natuurontwikkeling in stiltegebied.

Flexibele waterkering

NIEUWE WATERKERING VOOR SPAKENBURG

In Spakenburg dient de waterveiligheid in de Nieuwe en Oude Haven te worden verbeterd. Het inpassingsplan laat zien hoe een nieuwe waterkering de waterveiligheid kan waarborgen en tegelijkertijd het karakter van de historische kern versterkt.

Bestaande elementen worden waterkerende elementen, zoals een bestaande muur en een beeld in een plantsoen. Op plaatsen waar dit noodzakelijk is, wordt de flexibele waterkering, de Dutchdam aangelegd. Daarvan is alleen de dekplaat te zien. Het sterk historisch straatbeeld blijft op deze manier behouden.

Verkavelingsplan-Rengerswetering-Bunschoten

RENGERSWETERING, BUNSCHOTEN

In opdracht van de gemeente bunschoten maakte ik het ontwerp voor het midden- en zuideiland van de nieuwe woonwijk Rengerswetering. Voor het stedenbouwkundig plan was het landschap de belangrijkste inspiratiebron. Het veenweidegebied kenmerkt zich door openheid en lange sloten. Dat heeft er toe geleid dat de hoofdrichting van de verkaveling is vastgelegd in oost-west lopende lijnen. Een dwars daarop gelegen voetgangersroute in het groen met aan beide zijden knotwilgen verbindt de eilanden met elkaar. Het plan is in realisatiefase.

Kromkamp-Sinderen_20140913

KROMKAMP, SINDEREN

Door de verplaatsing van het metaalwarenbedrijf en het realiseren van woningbouw kunnen aanzienlijke kwaliteitsslagen worden gemaakt in het centrum van het dorp Sinderen.  In het plangebied komen 23 nieuwe woningen. Een nieuwe fiets- en wandelroute verbinden het woongebied met het buitengebied. Aan de buitenzijden en langs het speelveld komen groenstroken met bomen. Ook komt er een grote wadi voor waterberging.

Het plan in ontstaat in co-creatie met de verschillende disciplines van de gemeente.

Winkelcentrum Stad en Lande Noord te Huizen

Winkelcentrum Stad en Lande Noord, Huizen

De ruimtelijke en functionele kwaliteit in het centrumgebied van Stad en Lande Noord liet te wensen over. Ik maakte in samenspraak met omwonenden en gemeenten stedenbouwkundig varianten op. Uiteindelijk bleef er één variant over, deze is hiernaast afgebeeld.

In het ontwerpvoorstel komt aan de zuidzijde van het winkelcentrum een plein met een kiosk.  Het winkelplein wordt over de weg doorgetrokken tot aan het kerkplein. De groene ontmoetingsplek aan de noordzijde heeft een verblijfsfunctie. Een plek waar mensen op een bankje kunnen zitten en kinderen kunnen spelen. Rondom deze plek komen een aantal woongebouwen.

Woonhof De Adelaar, Epe

De Adelaar, Epe

Het ontwikkelingsplan de Adelaar sluit aan op de bouwtypologie in de landelijke omgeving waarin het ligt. De woningen zijn gesitueerd rondom een hofje met een directe relatie met het omliggende landschap. Uitgangspunt voor de aaneengeschakelde woningen is een lage gevel met een hoge kap.

Langs de beek komt een natuurvriendelijke oever voor de verbetering van de ecologische kwaliteit van de watergang. Aan de zuid- en westzijde wordt het plangebied landschappelijk ingepast met houtwallen.

Verkavelingsplan-Stationsomgeving-supermarkt-woningbouw

VERKAVELINGSPLAN STATIONSOMGEVING

Voor dit project heb ik een studie gedaan naar de mogelijke herontwikkeling van een bedrijventerrein. De bestaande bedrijven kunnen verplaatst worden, waardoor de kans ontstaat om de entree van het dorp een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven. Het ontwerp biedt ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid, wonen en een supermarkt. De supermarkt is aan het stationsplein geplaatst in een groene setting. Nieuwe bedrijvigheid kan in het verlengde van de Spoorweg worden gebouwd.  Het binnengebied biedt ruimte voor woningbouw met ruime achtertuinen aan een mooie dorpse laan.

Stedenbouwkundig-plan-Renes-Scherpenzeel

RENES, SCHERPENZEEL 

In nauw overleg met de gemeente Scherpenzeel en de opdrachtgever, de Gereformeerde Gemeente Scherpenzeel, maakte ik het verkavelingsplan, het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan voor een ontwikkelingslocatie aan de noordrand van Scherpenzeel.

Een belangrijke pijler van het ontwerp is het versterken van landschappelijke elementen. Bestaande watergangen worden verbreed en houtwallen blijven bestaan. De toegangsweg is een licht gebogen laan, met als baken een kerk. Het ontwerp is in realisatiefase.