Menu Sluiten

Projecten

ROC-locatie Dukenburg, Nijmegen

ROC-LOCATIE DUKENBURG, NIJMEGEN

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een sterke ruimtelijke structuur gecombineerd met een grote diversiteit aan woningtypen.

Het raamwerk van het plan bestaat uit een vijftal parallel aan elkaar gelegen straten. De straten sluiten aan op de bestaande infrastructuur.  Aan de noordzijde worden zij met elkaar verbonden door een nieuwe route langs de walwoningen. De woonstraatjes hebben elk een eigen karakter. De ruimtelijke identiteit wordt bereikt door de diversiteit aan woningtypen: van patio-woningen, tot ruime groeiwoningen tot hoogbouw. Ook is er per straat een andere soort boombeplanting toegepast.


Woudenberg Het Groene Woud

HET GROENE WOUD, WOUDENBERG

In het laatste halfjaar van 2015 werkte ik met de gemeente Woudenberg en ontwikkelende partijen aan de gebiedsvisie en verkavelingen (totaal ca. 400 woningen) voor de wijk Het Groene Woud.

Het gebied heeft een unieke ligging, grenzend aan het buitengebied en te midden van een riante parkzone. Deze omgevingskwaliteiten zijn in het stedenbouwkundig plan en in de architectuur verweven. Daarnaast zorgen de groene aders met grondwallen voor mooie zichten vanuit de woningen en ruimte om te spelen en te ontmoeten.


DA COSTA LOCATIE, PUTTEN

Het inbreidingsplan bestaat uit 6 nultredenwoningen, 4 appartementen, 5 rijwoningen, 1 vrijstaande woning en een gezondheidscentrum. De woningen en het gezondheidscentrum worden ontsloten door een nieuwe woonstraat. Een voetpad langs het gezondheidscentrum zorgt voor een directe verbinding met het winkelgebied.

Centraal in het gebied liggen groene plekken met bloesemrijke bomen voor spelen en ontmoeten. In het plangebied zijn tevens parkeervoorzieningen opgenomen voor de woningen en het gezondheidscentrum. Naast het inrichtingsplan heb ik ook het beeldkwaliteitplan gemaakt.


DE HEIJHORST, SCHERPENZEEL

Samen met Bemog maakte ik voor een selectieprocedure een stedenbouwkundige opzet voor De Heijhorst, fase 3. Het ontwerp heeft een dorpse verkaveling met een parkeerhof en een variëteit aan woningtypen. Het parkeerhof dat groen is ingepakt, zorgt ervoor dat het straatprofiel smal blijft. Dit versterkt het dorpse karakter. Verdere versterking van het dorpse karakter wordt bereikt doordat elk woonblok een rooilijnverspringing en/of een nokverdraaiing heeft. Centraal in het binnengebied ligt een speelplek voor jonge kinderen. De lange rij van zes woningen aan het water geeft de hoofdontsluiting allure.


Groevenbeek-Noord-Ermelo

GROEVENBEEK NOORD, ERMELO

Het plangebied ligt in de groene verbindingszone tussen de sportvelden aan de noordzijde en bossen en heide aan de zuidzijde.

De te realiseren 39 woningen zijn in een vingerstructuur verkaveld. De groenzone blijft als het ware intact. De blokken zijn er toegevoegd. Deze opzet leidt tot een zeer goede woonkwaliteit voor alle woningen in het plan. De duurzame stedenbouwkundige opzet en de keus voor de invulling met zeer betaalbare nul-op-de-meter-woningen zorgden ervoor dat het plan in no-time verkocht was. Het plan is in realisatiefase.


Erfinrichtingsplan-kantoorvilla

KANTOORVILLA

Het beoogde programma was fors. Ik koos ervoor om het gebouw op te delen in verschillende bouwvolumes. Daarmee blijven de bouwmassa’s vergelijkbaar met de bouwmassa’s van bestaande villa’s in de omgeving.

Om een goede landschappelijke inpassing te bereiken is de groenstrook langs de entree van het dorp voortgezet. Een houtwal aan de westrand vormt een goede streekeigen oplossing voor het waarborgen van de privacy van de bestaande woning. Op het voorerf is ruimte gereserveerd voor een wadi.

Opdrachtnemer Amer, opgesteld door N. Sluijsmans.


Nevengeul Sleeuwijk

Nevengeul Sleeuwijk

In het landschapsplan is uitgangspunt het creëren van hoge natuurwaarden met extensieve recreatie én waterstandsdaling van de Boven-Merwede (Sleeuwijk-Werkendam). Op basis van het ontwerp zijn berekeningen uitgevoerd om de kosten en de waterstandsdaling te bepalen. Uit de berekeningen blijkt de nevengeul een waterstandsdaling van maar liefst 24 cm op de rivier te geven.

In het plan is een mooie rondwandeling mogelijk gemaakt over de cultuurhistorische zomerkade en in het bosperceel ten westen van het gebied. Tussen de Merwededijk en het wandelpad is volop ruimte voor natuurontwikkeling in stiltegebied.


Flexibele waterkering

NIEUWE WATERKERING VOOR SPAKENBURG

In Spakenburg dient de waterveiligheid in de Nieuwe en Oude Haven te worden verbeterd. Het inpassingsplan laat zien hoe een nieuwe waterkering de waterveiligheid kan waarborgen en tegelijkertijd het karakter van de historische kern versterkt.

Bestaande elementen worden waterkerende elementen, zoals een bestaande muur en een beeld in een plantsoen. Op plaatsen waar dit noodzakelijk is, wordt de flexibele waterkering, de Dutchdam aangelegd. Daarvan is alleen de dekplaat te zien. Het sterk historisch straatbeeld blijft op deze manier behouden.


Verkavelingsplan-Rengerswetering-Bunschoten

RENGERSWETERING, BUNSCHOTEN

In opdracht van de gemeente bunschoten maakte ik het ontwerp voor het midden- en zuideiland van de nieuwe woonwijk Rengerswetering. Voor het stedenbouwkundig plan was het landschap de belangrijkste inspiratiebron. Het veenweidegebied kenmerkt zich door openheid en lange sloten. Dat heeft er toe geleid dat de hoofdrichting van de verkaveling is vastgelegd in oost-west lopende lijnen. Een dwars daarop gelegen voetgangersroute in het groen met aan beide zijden knotwilgen verbindt de eilanden met elkaar. Het plan is in realisatiefase.

Opdrachtnemer Amer, stedenbouwkundig plan opgesteld door R. Snoep en N. Sluijsmans.


Kromkamp-Sinderen_20140913

KROMKAMP, SINDEREN

Door de verplaatsing van het metaalwarenbedrijf en het realiseren van woningbouw kunnen aanzienlijke kwaliteitsslagen worden gemaakt in het centrum van het dorp Sinderen.  In het plangebied komen 23 nieuwe woningen. Een nieuwe fiets- en wandelroute verbinden het woongebied met het buitengebied. Aan de buitenzijden en langs het speelveld komen groenstroken met bomen. Ook komt er een grote wadi voor waterberging.

Het plan in ontstaat in co-creatie met de verschillende disciplines van de gemeente.


Hoek-van-Damstraat

HOEK VAN DAMSTRAAT, PUTTEN

In opdracht van Woningstichting Putten maakte ik een inpassingsplan voor een locatie in het centrum van Putten. Door de situering van de bebouwing en een groen binnenplein, heeft het plan de sfeer van een intiem hofje.

Bewoners van het plangebied en omwonenden zijn nauw bij het proces betrokken geweest. Het op deze manier gedragen plan is enthousiast ontvangen bij de gemeente. Het beeldkwaliteitplan dat ik maakte voor de locatie vindt u hier.

Opdrachtnemer Amer, verkavelings- en inrichtingsplan opgesteld door N. Sluijsmans, bestemmingsplan door T. Gerritsma en S. Pieterse.


Winkelcentrum Stad en Lande Noord te Huizen

Winkelcentrum Stad en Lande Noord, Huizen

De ruimtelijke en functionele kwaliteit in het centrumgebied van Stad en Lande Noord liet te wensen over. Ik maakte in samenspraak met omwonenden en gemeenten stedenbouwkundig varianten op. Uiteindelijk bleef er één variant over, deze is hiernaast afgebeeld.

In het ontwerpvoorstel komt aan de zuidzijde van het winkelcentrum een plein met een kiosk.  Het winkelplein wordt over de weg doorgetrokken tot aan het kerkplein. De groene ontmoetingsplek aan de noordzijde heeft een verblijfsfunctie. Een plek waar mensen op een bankje kunnen zitten en kinderen kunnen spelen. Rondom deze plek komen een aantal woongebouwen.


Woonhof De Adelaar, Epe

De Adelaar, Epe

Het ontwikkelingsplan de Adelaar sluit aan op de bouwtypologie in de landelijke omgeving waarin het ligt. De woningen zijn gesitueerd rondom een hofje met een directe relatie met het omliggende landschap. Uitgangspunt voor de aaneengeschakelde woningen is een lage gevel met een hoge kap.

Langs de beek komt een natuurvriendelijke oever voor de verbetering van de ecologische kwaliteit van de watergang. Aan de zuid- en westzijde wordt het plangebied landschappelijk ingepast met houtwallen.

De woningen staan in de verkoop.


Verkavelingsplan-Stationsomgeving-supermarkt-woningbouw

VERKAVELINGSPLAN STATIONSOMGEVING

Voor dit project heb ik een studie gedaan naar de mogelijke herontwikkeling van een bedrijventerrein. De bestaande bedrijven kunnen verplaatst worden, waardoor de kans ontstaat om de entree van het dorp een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven. Het ontwerp biedt ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid, wonen en een supermarkt. De supermarkt is aan het stationsplein geplaatst in een groene setting. Nieuwe bedrijvigheid kan in het verlengde van de Spoorweg worden gebouwd.  Het binnengebied biedt ruimte voor woningbouw met ruime achtertuinen aan een mooie dorpse laan.

Opdrachtnemer Amer, stedenbouwkundig plan opgesteld door N. Sluijsmans.


Stedenbouwkundig-plan-Renes-Scherpenzeel

RENES, SCHERPENZEEL 

In nauw overleg met de gemeente Scherpenzeel en de opdrachtgever, de Gereformeerde Gemeente Scherpenzeel, maakte ik het verkavelingsplan, het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan voor een ontwikkelingslocatie aan de noordrand van Scherpenzeel.

Een belangrijke pijler van het ontwerp is het versterken van landschappelijke elementen. Bestaande watergangen worden verbreed en houtwallen blijven bestaan. De toegangsweg is een licht gebogen laan, met als baken een kerk. Het ontwerp is in realisatiefase.

Opdrachtnemer Amer, stedenbouwkundig en bestemmingsplan opgesteld door R. Leek en N. Sluijsmans.